หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
นายธนภาสณ์ ปัญญากาวิน
นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
ยินดีต้อนรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางโขมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางโขมด
นางรจรินทร์ ปัญญากาวิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
น.ส.ชณิปัทม์ สุธรรมรักษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
1
2
3
 
 


วิหารศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อเทียนชัย  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางโขมด  

   
 
 
 
 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดทำแผนพัฒนาตำบลการจัดทำร่างข้อบังคับการจัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให้คำปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของทั้งหมด การดำเนินการ เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายใน คือ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
  - งานสารบรรณ
  - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
  - งานบริหารงานบุคคล
  - งานเลือกตั้ง
  - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
  - งานกิจการสภา
  - งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด

งานนิติการ
  - งานกฎหมายและคดี
  - งานกฎหมายและนิติกรรม
  - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
  - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
  - งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติเทศบาล

งานพัฒนาชุมชน
  - งานพัฒนาชุมชน
  - งานสวัสดิการและการสงเคราะห์
  - งานจัดทำแผนชุมชน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - งานอำนวยการ
  - งานป้องกัน
  - งานช่วยเหลือฟื้นฟู
  - งานดับเพลิงและกู้ภัย
  - งานเทศกิจ
  - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
  - งานสนับสนุนและบริการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  - งานนโยบายและแผน
  - งานวิชาการ
  - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
  - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
  - งานงบประมาณ
  - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์