หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบางโขมด
ยินดีต้อนรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางโขมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางโขมด
ศูนย์ฝึกอาชีพกะหรี่ปั๊บ
เทศบาลตำบลบางโขมด
1
2
3
 
 


วิหารศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อเทียนชัย  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางโขมด  

   
 
 
 
 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดทำแผนพัฒนาตำบลการจัดทำร่างข้อบังคับการจัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให้คำปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของทั้งหมด การดำเนินการ เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายใน คือ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
  - งานสารบรรณ
  - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
  - งานบริหารงานบุคคล
  - งานเลือกตั้ง
  - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
  - งานกิจการสภา
  - งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด

งานนิติการ
  - งานกฎหมายและคดี
  - งานกฎหมายและนิติกรรม
  - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
  - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
  - งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติเทศบาล

งานพัฒนาชุมชน
  - งานพัฒนาชุมชน
  - งานสวัสดิการและการสงเคราะห์
  - งานจัดทำแผนชุมชน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - งานอำนวยการ
  - งานป้องกัน
  - งานช่วยเหลือฟื้นฟู
  - งานดับเพลิงและกู้ภัย
  - งานเทศกิจ
  - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
  - งานสนับสนุนและบริการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  - งานนโยบายและแผน
  - งานวิชาการ
  - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
  - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
  - งานงบประมาณ
  - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์