หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
นายธนภาสณ์ ปัญญากาวิน
นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
ยินดีต้อนรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางโขมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางโขมด
นางรจรินทร์ ปัญญากาวิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
น.ส.ชณิปัทม์ สุธรรมรักษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
1
2
3
 
 
 
   
 
 


นายวิเชียร สุธรรมรักษ์
ประธานสภาเทศบาลฯ
 


นายรุจิสรรค์ สิงห์เถื่อน
รองประธานสภาเทศบาลฯ


นางสาววรุจี หอมสมบัติ
เลขานุการสภา ทต.บางโขมด
 
 


นางเดือนเพ็ญ พุฒิ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1


นางสายชล ทองสุขงาม
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1


นางสถาพร สำลีราช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1


นายประทีป สีม่วง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1


นางสำเนียง สังข์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2


นายประจิม วรดิถี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2


นางปราณี ยังแหยม
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2


นายอำนวย อยู่เจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2


นายสุนทร เกตุอ่ำ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2


นายสัญญา แผนกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2