หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
นายธนภาสณ์ ปัญญากาวิน
นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
ยินดีต้อนรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางโขมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางโขมด
นางรจรินทร์ ปัญญากาวิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
น.ส.ชณิปัทม์ สุธรรมรักษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
1
2
3
 
 
 
   
 
 
 
  ประชาชนในเทศบาลตำบลโขนดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม มีการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมค่อนข้างน้อย ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธแต่ ก็มีประชาชนบางส่วนที่นับถืออิสลามอยู่ในพื้นที่เช่นกัน
 
เทศบาลตำบลบางโขมด มีโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง คือ

โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี (มิตรภาพที่ 188) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 จำนวนนักเรียนมี 140 คน ครู 9 คน จำนวนห้องเรียน 8 ห้องเรียน

โรงเรียนวัดสารภี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 จำนวนนักเรียนมี 147 คน ครู 11 คน ,ครูอัตราจ้าง 3 คนจำนวนห้องเรียน 8 ห้องเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งอยู่เทศบาลตำบลบางโขมด จำนวนนักเรียนมี 30 คน ครูดูแลเด็กจำนวน 2 คน
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโขมด จำนวน 1 แห่ง
  ประชาชนในตำบลบางโขมดส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน 3 วัด คือ
 
วัดสุนทรเทพมุนี (วัดสะพานช้าง) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
 
วัดธรรมเสนา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2
 
วัดสารภี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
 
 
จุดบริการประชาชน จำนวน 2 แห่ง คือ
    สี่แยกบางโขมด
    หมู่ที่ 8 (คันคลองชัยนาท-ป่าสัก)
 
มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 110 คน