หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบางโขมด
ยินดีต้อนรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางโขมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางโขมด
ศูนย์ฝึกอาชีพกะหรี่ปั๊บ
เทศบาลตำบลบางโขมด
1
2
3
 
 
 
   
 
 
 
  ประชาชนในเทศบาลตำบลโขนดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม มีการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมค่อนข้างน้อย ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธแต่ ก็มีประชาชนบางส่วนที่นับถืออิสลามอยู่ในพื้นที่เช่นกัน
 
เทศบาลตำบลบางโขมด มีโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง คือ

โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี (มิตรภาพที่ 188) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 จำนวนนักเรียนมี 140 คน ครู 9 คน จำนวนห้องเรียน 8 ห้องเรียน

โรงเรียนวัดสารภี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 จำนวนนักเรียนมี 147 คน ครู 11 คน ,ครูอัตราจ้าง 3 คนจำนวนห้องเรียน 8 ห้องเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งอยู่เทศบาลตำบลบางโขมด จำนวนนักเรียนมี 30 คน ครูดูแลเด็กจำนวน 2 คน
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโขมด จำนวน 1 แห่ง
  ประชาชนในตำบลบางโขมดส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน 3 วัด คือ
 
วัดสุนทรเทพมุนี (วัดสะพานช้าง) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
 
วัดธรรมเสนา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2
 
วัดสารภี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
 
 
จุดบริการประชาชน จำนวน 2 แห่ง คือ
    สี่แยกบางโขมด
    หมู่ที่ 8 (คันคลองชัยนาท-ป่าสัก)
 
มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 110 คน