หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบางโขมด
ยินดีต้อนรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางโขมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางโขมด
ศูนย์ฝึกอาชีพกะหรี่ปั๊บ
เทศบาลตำบลบางโขมด
1
2
3
 
 
 
   
 
 


-ว่าง-
ปลัดเทศบาลตำบลบางโขมด
 
สำนักปลัดเทศบาล
 


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางปุณยนุช ศาสตร์สมัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกนกวรรณ ไกรทอง
นักทรัพยกรบุคคล


นางจิตรา เอกพร
นักพัฒนาชุมชนฯ


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวมนัญชยา ศรีสุระ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ


นางสาวสมลักษณ์ มากศรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน