หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
นายธนภาสณ์ ปัญญากาวิน
นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
ยินดีต้อนรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางโขมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางโขมด
นางรจรินทร์ ปัญญากาวิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
น.ส.ชณิปัทม์ สุธรรมรักษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
1
2
3
 
 
 
   
 
 


-ว่าง-
ปลัดเทศบาลตำบลบางโขมด
 
สำนักปลัดเทศบาล
 


นางสาววรุจี หอมสมบัติ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางปุณยนุช ศาสตร์สมัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวกมลวรรณ บุญสืบวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


จิตรา เอกพร
นักพัฒนาชุมชน